රුහුණ ගී සරසිය - ගී පදමාලා නිර්මාණ තරගාවලිය -2021

  රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලයීය සංස්කෘතික කේන්ද්‍රය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන “රුහුණ ගී සරසිය” ගී පදමාලා නිර්මාණ තරගාවලිය - 2021

  processedprocessedprocessedprocessed


   

  Student Enrollment, 2019/2020 Admission Year, University of Ruhuna  

   Science, Allied Health Sciences, Fisheries and Marine Sciences & Technology, Agriculture, Technology

   Please visit https://paravi.ruh.ac.lk/prerumis/ to enroll for the following Degree programmes

  Degree Programmes

  Faculty of Science

  1) Biological Science
  2) Computer Science
  3) Physical Science
  4) Financial Mathematics & Industrial Statistics

  Faculty of Allied Health Sciences
  5) Nursing
  6) Pharmacy
  7) Medical Laboratory Science

  Faculty of Fisheries and Marine Sciences & Technology

  8) Fisheries & Marine Sciences
  9) Marine & Fresh Water Sciences

   Faculty of Agriculture

  10) Agricultural Resource Management & Technology
  11) Agribusiness Management
  12) Green Technology

  Faculty of Technology

  13) Engineering Technology
  14) Bio Systems Technology
  15) Information Communication Technology

   

  Deputy Vice Chancellor
  University of Ruhuna


  ජීවිතය දිනූ ව්‍යවසායකත්ව රහස් - ව්‍යාපාරික ඩඩ්ලි සිරිසේන

  රුහුණ සරසවි විද්‍යාර්ථයින් හා ආචාර්ය ප්‍රජාව සඳහා පවත්වන මාර්ගගත කතිකාවත.

  ජුනි 17 දින  ප.ව. 6.00 ට

  Dadly Sirisena


  University Sports Federation (FISU) Volunteer Leaders Academy 2021
   
  Mevan Induruwa who is a student of 41st batch of Faculty of Medicine University of Ruhuna has been selected to represent Sri Lanka at the University Sports Federation (FISU) Volunteer Leaders Academy 2021.
  Volunteer Leaders Academy(FVLA), is an annual event organized by the FISU with over 100 university students from more than 100 countries, is an educational event promoting sports values with dynamic and emerging leaders. FVLA plays a key role in international sports and the sports volunteering movement
   
  Mewan Induruwa
   

  Page 5 of 13

  © 2021 Department of Computer Science. All Rights Reserved.