2021/2022 වර්ෂය සඳහා ආපනශාලා පවත්වාගෙන යාම සඳහා ප්‍රසම්පාදන කැඳවීම

  රුහුණ විශ්වවිද්‍යාල ක කාර්ය මණ්ඩලයට 2021/2022 වර්ෂය තුලදී ආහාරපාන සැපයීම සඳහා සේවක ආපනශාලා අංක 01 පවත්වාගෙන යාමට සුදුස්සෙකු තෝරා ගැනීම සඳහා පිළිගත් ආයතන වලින් සහ පළපුරුදු පුද්ගලයින්ගෙන් මිළ ගණන් කැඳවනු ලැබේ.

  වැඩි විස්තර


   

  ඉංජිනේරු පීඨය සදහා නවක සිසුන් ඇතුලත් කරගැනීම - 2019/2020

  Enrollment of new batch of Engineering Students 2019/2020

  රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉංජිනේරු පීඨයේ ඉංජිනේරු විද්‍යා උපාධි පාඨමාලාව හැදෑරීම සඳහා 2019/2020 ප්‍රවේශ වර්ෂයට අදාලව විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව මඟින් ඔබ ලියාපදිංචි කර ඇත.

  ඒ අනුව  නවක සිසුන් ඇතුලත් කර  ගැනීමේ කටයුතු 2021.03.09 දින පැවැත්වේ.

  Click here to download the Letter for students (Sinhala)

  Click here to download the Letter for students (English)


  Page 7 of 13

  © 2021 Department of Computer Science. All Rights Reserved.