නාට්‍ය ගීත රසවින්දනාත්මක වැඩසටහන -රොඩ්නි වර්ණකුල මහතා

    නාට්‍ය ගීත රසවින්දනාත්මක වැඩසටහන -රොඩ්නි වර්ණකුල මහතා

    රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලයීය සංස්කීතික කේන්ද්‍රය විසින් තාක්ෂණ පීඨයේ සහ මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පීඨ ශිෂ්‍ය උපදේශන සේවාවේ සාදර අනුග්‍රහය හා සහයෝගයෙන් සංවිධානය කරනු ලබන මාර්ගගත දේශන මාලාව

    processed1

     


    © 2021 Department of Computer Science. All Rights Reserved.